Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Stichting TOP Medical Team hierna te noemen: TOP Medical Team is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76863107.
 • Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Evenement heeft georganiseerd / gaat organiseren.
 • BLS (Basic Life Support): EHBO conform richtlijnen van het Rode en/of Oranje Kruis en het gebruik van een AED.
 • ALS (Advanced Life Support): Verpleegkundigen met aanvullende opleiding om (zelfstandig) voorbehouden handelingen te verrichten.
 • Ambulance: Een gediplomeerd verpleegkundige en gecertificeerd chauffeur, al dan niet met ambulancevoertuig.
 • Evenement: de gebeurtenis zoals omschreven in de Offerte.
 • Offerte: het schriftelijk aanbod van TOP Medical Team om tegen een bepaalde prijs hulp te verlenen bij een Evenement.
 • Hulppost: een vast of mobiele EHBO-voorziening waar hulpverleners eerste hulp en/of medische zorg kunnen verlenen, zoals beschreven in artikel 6.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd en alle daaruit volgende handelingen tussen TOP Medical Team en Organisator.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Organisator wordt door TOP Medical Team uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Organisator moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 • In het geval de inhoud van schriftelijk tussen TOP Medical Team en Organisator gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden TOP Medical Team slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen TOP Medical Team en Organisator zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvang, looptijd, beëindiging

 • TOP Medical Team stelt aan de hand van de schriftelijke informatie verstrekt door de Organisator een Offerte op. Deze offerte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Organisator.
 • De Organisator deelt zijn goedkeuring van de offerte mede aan TOP Medical Team uiterlijk twee weken na het uitbrengen van Offerte. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan TOP Medical Team de opdracht weigeren zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
 • De Organisator verbindt zich alle nodige informatie te verschaffen.
 • De Organisator verbindt zich ertoe alle nieuwe informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en eventuele wijzigingen in de vooraf verstrekte informatie, onmiddellijk aan TOP Medical Team mede te delen.
 • De opdracht treedt in werking op het moment dat Organisator het definitieve exemplaar van de offerte heeft ondertekend en nadat TOP Medical Team per e-mail heeft bevestigd de ondertekende offerte in goede orde te hebben ontvangen.
 • TOP Medical Team kan tot twee weken voor aanvang van het Evenement kenbaar maken dat zij geen invulling kan geven aan de in de Offerte gemaakte afspraken, waardoor de verplichtingen in de Offerte komen te vervallen, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 • Indien de werksituatie als onveilig wordt beschouwd door TOP Medical Team en hier door de Organisator geen maatregelen op kunnen worden genomen, kan TOP Medical Team de hulpverlening per direct beëindigen. De gemaakte kosten conform Offerte zullen in rekening worden gebracht.
 • Een opdracht wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, gesloten voor een bepaalde vooraf overeengekomen duur, die ingaat op het moment van totstandkoming van de schriftelijke opdracht, en eindigt na afloop van het evenement dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht. Indien de opdracht betrekking heeft op meerdere evenementen eindigt de opdracht na afloop van het laatste evenement.

Artikel 4 – Annulering

 • Bij annulering van het evenement, om redenen anders dan overmacht (ter beoordeling van TOP Medical Team), zal de Organisator de volgende annuleringvergoedingen betalen aan TOP Medical Team:
  • Bij annulering minder dan of gelijk aan 2 weken voor het evenement: de effectief door TOP Medical Team gemaakte kosten, met een minimum van 40% van de offerte;
  • Bij annulering minder dan of gelijk aan 1 week voor het evenement: 80% van de offerte;
  • Bij annulering 48 uur of korter voor het evenement: 100% van de offerte.

Artikel 5 – Verplichtingen van TOP Medical Team

 • TOP Medical Team verbindt zich ertoe haar opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren zonder dat dit een resultaatverbintenis met zich meebrengt.
 • TOP Medical Team zorgt voor:
  • Levering van de in de Offerte overeengekomen personele inzet en middelen. TOP Medical Team heeft het recht om af te wijken van het vooropgestelde aantal hulpverleners, indien de voorgestelde hulpverlening niet in het gedrang komt.
  • Bevoegde en bekwame hulpverleners;
  • Herkenbare kleding;
  • Een adequate verzekering van de hulpverleners van TOP Medical Team;
  • Juiste en voldoende eerst hulp- en medische middelen voor een adequate uitvoering van de hulpverlening;
  • Beschikbaarheid van het benodigde materieel tijdens de inzet;
  • Een draaiboek of planning m.b.t. de hulpverlening van TOP Medical Team;
  • Zo nodig psychosociale nazorg voor de hulpverlener van TOP Medical Team in geval van schokkende gebeurtenissen.
  • De uitvoering van de opdracht mag nooit de veiligheid van de door TOP Medical Team in te zetten hulpverlener(s) in het gedrang brengen. Het is de verantwoordelijke van TOP Medical Team die oordeelt of een situatie risico’s voor zijn hulpverlener(s) met zich meebrengt.

 Artikel 6 – Verplichtingen van Organisator

 • De Organisator zorgt ervoor dat:
  • Wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld in de evenementenvergunning, landelijke richtlijnen van GHOR Nederland, en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen ten aanzien van de medische hulpverlening.
  • Er een of meer hulpposten aanwezig zijn;
  • Elke hulppost voldoet aan de volgende voorwaarden:
   – Herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk voor voertuigen van TOP Medical Team (bijvoorbeeld ambulances) en hulpvragers;
   –   De juiste afmetingen (afhankelijk van vaste of mobiele voorziening);
   –   Voldoende verlichting, elektriciteitsvoorzieningen en juiste temperatuur;
   –   Een tafel en minimaal vier stoelen;
   –   Een goede ventilatie, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan;
   –   Toegang tot sanitaire voorzieningen, met stromend water, in of nabij elke hulppost;
   –   Alle overige voorwaarden zoals benoemd in de evenementenvergunning.
  • De hulpverleners van TOP Medical Team voldoende eten en drinken krijgen dat aan alle hygiëne-eisen voldoet. Indien de Organisator niet of in onvoldoende mate in staat is voor dranken en maaltijden ten behoeve van de hulpverleners te zorgen, dan zullen er kosten van € 12,50 per persoon worden doorbelast aan de organisator.
  • Indien de Organisator aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen, kan TOP Medical Team hierin na overleg faciliteren. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte of achteraf berekend middels factuur.
  • De vervoersmiddelen van TOP Medical Team (ambulances, personen- c.q. terreinwagens, quad, motoren, mountainbikes, etc.) moeten te allen tijde iedere plaats binnen de omheining van het evenement kunnen bereiken, alsook de plaatsen voorbehouden aan TOP Medical Team. De vervoersmiddelen moeten deze plaatsen vlot kunnen verlaten via een vooraf uitgestippelde (calamiteiten)route. Eventuele schade aan vervoersmiddelen of materiaal ten gevolge van de slechte staat van het terrein of obstakels of wegens opzettelijke beschadiging door inrichters of publiek of derden, dient op verzoek hiertoe van TOP Medical Team door de Organisator aan TOP Medical Team vergoed te worden.
  • De Organisator is verantwoordelijk voor de detectie van slachtoffers. De Organisator zorgt ervoor dat TOP Medical Team tijdens het Evenement onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elk (on)geval dat haar tussenkomst vereist.
  • De Organisator is verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die niet behoren tot de verplichtingen van TOP Medical Team. Het gaat onder andere over: het inzetten van andere hulpdiensten zoals politie, brandweer, civiele bescherming. Deze opsomming is niet limitatief. TOP Medical Team kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  • De Organisator verklaart dat hij akkoord gaat indien TOP Medical Team beslist om met de dienstdoende ambulance over te gaan tot overbrenging van een slachtoffer naar een ziekenhuis met een gespecialiseerde functie / dienst spoedgevallenzorg.
  • Organisator staat borg voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffer(s). In het uiterste geval legt de Organisator het evenement of de wedstrijd op verzoek van TOP Medical Team stil als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverlener niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen, zonder dat TOP Medical Team tot enige schadevergoeding gehouden is.
  • Bij Evenementen die meerdere dagen duren en TOP Medical Team met medisch materiaal en toebehoren ter plaatse blijft gedurende het Evenement, is de Organisator verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van het medisch materiaal en toebehoren van TOP Medical Team. De Organisator zal in dat geval dit risico deugdelijk verzekeren.
  • De Organisator verbindt zich ertoe zich voor het Evenement deugdelijk te verzekeren. Bij gebreke daaraan kan de Organisator zich niet tot TOP Medical Team wenden om schade te vergoeden die normaliter door de verzekering van de Organisator zouden gedekt zijn had deze er geweest.
  • Verder zorgt de Organisator dat gedurende het Evenement:
   • Te allen tijde een contactpersoon van de Organisator bereikbaar is;
   • Er altijd ongehinderde toegang is tot alle locaties voor de hulpverleners indien hiertoe een medische noodzaak is.

Artikel 7 – Kwaliteit en bevoegdheid

 • De in te zetten hulpverleners van TOP Medical Team bezitten minimaal een geldig certificaat Eerste Hulp van het Rode Kruis / Oranje Kruis, of een ander, door TOP Medical Team erkend Eerste hulp diploma (op ditzelfde niveau), alsmede over de in de offerte overeengekomen aanvullende opleidingen of niveaudifferentiaties. De hulpverleners van TOP Medical Team verrichten alleen handelingen waartoe een (gecertificeerde) hulpverlener bevoegd is, binnen het kader van de dienstverlening van TOP Medical Team.
 • De in te zetten hulpverleners vanuit TOP Medical Team handelen conform de voor hen geldende professionele standaard.
 • Bij handelingen die de bevoegdheid van de ingezette hulpverleners overstijgen zal de hulpverlener externe deskundigen ondersteuning inschakelen.
 • TOP Medical Team kan derden inschakelen indien aanvullende materialen en/of personen (met extra bevoegdheden) nodig zijn. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte of achteraf berekend middels factuur.

Artikel 8 – Betalingsverplichtingen

 • TOP Medical Team verstuurt rechtstreeks een factuur aan Organisator. Deze moet Organisator binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 • Wanneer Organisator niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert Organisator direct in verzuim en is Organisator na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet Organisator dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van TOP Medical Team betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 • TOP Medical Team heeft het recht om zekerheid van Organisator te vorderen voor het nakomen van zijn (betalings-)verplichtingen. Ook is TOP Medical Team bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van Organisator hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • TOP Medical Team verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. TOP Medical Team kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 • Indien TOP Medical Team aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor (de gevolgen van) de tekortkoming in de uitvoering van haar opdracht, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 • TOP Medical Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirect en gevolgschade, ontstaan ten gevolge van het feit dat TOP Medical Team is uitgegaan van de door of namens de Organisator verstrekte informatie die verkeerd blijkt te zijn en/of ten gevolge van een gebrek aan (tijdige) informatie en/of ten gevolge van een fout of nalatigheid van de Organisator zelf en/of ten gevolge van een gebrek aan de eigen infrastructuur van de Organisator.
 • TOP Medical Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de beslissing van de Organisator. Het aanvragen van en conformeren aan richtlijnen en aanbevelingen, of aan enigerlei andere toepasselijke voorschriften, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Organisator.
 • TOP Medical Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door het gebruik door TOP Medical Team van gebouwen en aangelanden, van de Organisator of door de Organisator ter beschikking gesteld aan TOP Medical Team, in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 • TOP Medical Team kan, behoudens in geval van opzet, niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en gevolgschade, zoals onder meer maar niet beperkt tot reputatieschade, commercieel verlies, winstdervingen, aanspraken van derden, verlies van klanten of contracten, uitwijk- of vervangingskosten in hoofde van de Organisator.
 • TOP Medical Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe schade of direct verlies, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet.
 • De aansprakelijkheid van TOP Medical Team is altijd, behoudens in geval van opzet, beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TOP Medical Team. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is TOP Medical Team slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 • TOP Medical Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirecte en gevolgschade, die te wijten zou zijn aan de fout van haar aangestelde of uitvoeringsagenten, tenzij het om een opzettelijke fout zou gaan.
 • Onder alle omstandigheden dient de Organisator na vaststelling van schade TOP Medical Team onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten, zodat TOP Medical Team in staat is adequaat te reageren. De Organisator verliest elk (vorderings-)recht jegens TOP Medical Team indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan TOP Medical Team te bezorgen.
 • Als Organisator door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan Organisator deze claim niet doorleggen aan TOP Medical Team.

Artikel 10 – Overmacht

 • Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor TOP Medical Team niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat de schuld aan TOP Medical Team te verwijten is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming door TOP Medical Team.
 • Overmacht is bijvoorbeeld: een ongeval met een voertuig van TOP Medical Team of een voertuig waarin hulpverleners van TOP Medical Team vervoerd worden, een ramp of een incident waarbij de middelen en/of hulpverleners van TOP Medical Team dringend op een andere plaats moeten worden ingezet, technische storingen, brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer waardoor de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt of onderbroken wordt, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het Evenement, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van TOP Medical Team. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 • Wanneer er sprake is van overmacht mag TOP Medical Team de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan Organisator hoeft te betalen.

Artikel 11 – Gegevensbescherming

 • TOP Medical Team is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van Organisator ontvangt geheim te houden. Deze plicht geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 • Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 • Tijdens het Evenement noteren de hulpverleners van TOP Medical Team de geboden hulp op een hulpverleningsregistratieformulier conform richtlijnen van GHOR Nederland.
 • De hulpvrager geeft TOP Medical Team toestemming om de naam, het geslacht, de geboortedatum, de woonplaats en overige (medische) gegevens als opgenomen op het hulpverleningsregistratieformulier te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend voor de continuering van de hulpverlening en voor het achteraf kunnen nagaan van de handelingen die een hulpverlener heeft uitgevoerd bij de betrokken hulpvrager en het toestandsbeeld van de hulpvrager gedurende het hulpverleningscontact. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor het slachtoffer zelf, TOP Medical Team of de Regionale Ambulancevoorziening.
 • Op aanvraag kan met de Organisator alleen informatie worden gedeeld over het aantal behandelingen en de aard van de letsels. Er worden hierbij nooit persoonsgegevens verstrekt, tenzij het betreffende slachtoffer uitdrukkelijk hiervoor schriftelijk toestemming geeft of heeft gegeven.
 • De Organisator van een Evenement mag op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) alleen persoonsgegevens van de hulpverleners van TOP Medical Team ontvangen voor een duidelijk vooraf aangegeven doel. TOP Medical Team deelt in dat geval alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt.
 • De Organisator is verplicht de persoonsgegevens van hulpverleners alleen te gebruiken voor het doel waarvoor TOP Medical Team de gegevens heeft verstrekt, de gegevens veilig te bewaren, niet met derden te delen en te vernietigen als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Wanneer TOP Medical Team als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG optreedt gelden de volgende bepalingen:
  • TOP Medical Team is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door TOP Medical Team noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
  • Wanneer TOP Medical Team persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  • TOP Medical Team gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om Organisator van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht.
  • TOP Medical Team treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 • Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend aan de Functionaris Gegevensbescherming via info@topmedicalteam.nl. TOP Medical Team zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 • TOP Medical Team verstrekt gegevens van Organisator aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht TOP Medical Team gegevens van Organisator om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt TOP Medical Team eerst om toestemming aan Organisator.

Artikel 12 – Publicitaire uitingen

 • Behoudens andersluidende voorafgaand schriftelijk gemaakte afspraken of tenzij anders bepaald in algemeen geldende en/of bijzondere nood- en interventieplannen, heeft TOP Medical Team het recht om vrij te communiceren over alle elementen die tot haar opdracht behoren met betrekking tot het Evenement. TOP Medical Team mag daarbij naast andere media ook gebruik maken van sociale media.
 • De Organisator verbindt zich ertoe bij vermelding van de meewerkende organisaties in mededelingen of publicaties, de naam TOP Medical Team te vermelden.
 • Van alle uiteindelijke publicaties ontvangen partijen ten minste één afschrift of een mededeling met link naar de publicatie.

Artikel 13 – Wijzingen van deze voorwaarden

 • TOP Medical Team is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval TOP Medical Team tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de Organisator daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Organisator is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijde algemene voorwaarden. Indien Organisator tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door TOP Medical Team genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 14 – Klachten en geschillen

 • TOP Medical Team stelt het op prijs indien Organisator niet tevreden is over de dienstverlening dit eerst laat weten aan TOP Medical Team zodat TOP Medical Team serieus werk kan maken van de klacht. Om te zorgen dat TOP Medical Team de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen 1 maand nadat Organisator kennis heeft genomen van de klacht, aan TOP Medical Team worden voorgelegd.
 • Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet Organisator zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Noord-Nederland. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 • Op alle offertes, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie.